Humberger Menu

ผู้เลี้ยงหมูจะฟื้นกลับมาได้ไหม? โรค ASF ไม่ทันหาย เจออาหารสัตว์แพงซ้ำเติม

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
รุ่งนภา พิมมะศรี

LATEST

+
ต่างประเทศใช้วิธีไหนรับมือวิกฤติพลังงาน ไทยจะแทรกแซงราคาน้ำมันอย่างไร  ไม่ให้แพงกระทบประชาชนไปกว่านี้
Summary
  • ปัญหาโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทำให้ผู้เลี้ยงหมูหยุดเลี้ยงหมูกันไปจำนวนมาก มีการประเมินว่าผู้เลี้ยงหมูรายเล็กและรายย่อยหายไปเกือบทั้งหมด หลายเสียงคาดการณ์และแสดงความกังวลว่า ผู้เลี้ยงหมูรายย่อยอาจจะกลับมาไม่ได้ และโครงสร้างอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูไทยจะเปลี่ยนไป เหลือเพียงผู้เลี้ยงรายใหญ่และรายกลางค่อนข้างใหญ่
  • ความยากที่จะฝ่าปัญหาโรคระบาดกลับมาเลี้ยงหมูนั้นก็ยากมากอยู่แล้ว​ มิหนำซ้ำ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน เรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นในทุกส่วน ทั้งต้นทุนลูกหมู ต้นทุนอาหารสัตว์ ต้นทุนยาและเคมีภัณฑ์ เป็นอีกปัจจัยลบที่มาซ้ำเติม ทำให้ผู้เลี้ยงหมูรายเล็กๆ กลับมาได้ยากยิ่งขึ้นอีก
  • ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและลากยาวแบบนี้ ผู้เลี้ยงหมูจะฟื้นกลับมาได้ไหม? จะกลับมาได้มากหรือน้อยแค่ไหน ยังเป็นเรื่องอนาคตที่น่าเป็นห่วง แต่ที่แน่ๆ ผู้บริโภคที่ปลายทางจะต้องรับมือกับราคาเนื้อหมูที่กลับมาแพงขึ้นอีกแล้ว ระยะเวลาครึ่งเดือนที่ผ่านมา ราคาเนื้อหมูเพิ่มขึ้นแล้วกิโลกรัมละ 15 บาท
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
รุ่งนภา พิมมะศรี
กองบรรณาธิการสายเศรษฐกิจ ไทยรัฐพลัส

Follow

RELATED

+