Humberger Menu

ค่าเงินบาทอ่อนมาก ทุนสำรองลด 8,700 ล้านเหรียญในเดือนเดียว สถานการณ์นี้น่ากังวลมากหรือไม่?

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • ตอนนี้ค่าเงินบาทอ่อนมาก ซึ่งการที่ค่าเงินบาทอ่อนหรือแข็งเกินไปนั้นส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้องเข้ามาดูแลค่าเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ ไม่ให้ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ โดยใช้ ‘เงินสำรองระหว่างประเทศ’ หรือ ‘ทุนสำรอง’ ออกมาแทรกแซงค่าเงิน
  • ในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา เงินสำรองระหว่างประเทศสุทธิของไทยลดลงไป 8,679.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และถ้าเปรียบเทียบตั้งแต่ต้นปี มูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศลดลงไป 26,729.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เงินสำรองฯ ที่ลดลงไปจำนวนนี้ถือว่ามากหรือน้อย สถานการณ์เงินสำรองของไทยน่ากังวลหรือไม่ และเงินสำรองระหว่างประเทศนั้นควรมีเท่าไรถึงจะเพียงพอให้สบายใจ? ไทยรัฐพลัสชวนคิดไปด้วยกัน


Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

ความกังวลของภาคธุรกิจไทยในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดี ทั้งเงินเฟ้อ ค่าเงินบาทอ่อน ดอกเบี้ยจะขึ้น

creator
Author
รุ่งนภา พิมมะศรี
กองบรรณาธิการสายเศรษฐกิจ ไทยรัฐพลัส

Follow

TRENDING

+