Humberger Menu

ประชาชนป่วยไข้ การเบิกจ่ายงบสาธารณสุขล่าช้า ระเบียบราชการคือปัญหาในภาวะวิกฤติ

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
รุ่งนภา พิมมะศรี

LATEST

+
ความสำเร็จก้าวเล็กๆ ที่สำคัญของยูเครน กับการได้สถานะ ‘ผู้สมัคร’ เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
Summary
  • ปัญหาการจัดทำและ/หรือเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าเป็นหนึ่งปัญหาที่มีมาอยู่เรื่อยๆ แต่การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ทำให้เราเห็นปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าได้ชัดยิ่งขึ้น
  • การเบิกจ่ายงบเงินกู้ 1 ล้านล้านบาทในส่วนแผนงาน/โครงการด้านสาธารณสุขเบิกจ่ายได้ล่าช้า และการเบิกจ่าย ‘งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019’ ก็ล่าช้าอีก รายการหลังนี้ถึงขั้นที่กระทรวงสาธารณสุขส่งหนังสือทวงถามการเบิกจ่ายเงินจากสำนักงบประมาณ
  • คำถามคือในภาวะวิกฤติแบบนี้ควรเบิกจ่ายงบให้เร็วทันการณ์กว่าภาวะปกติหรือไม่ นักวิชาการ TDRI ก็มีความเห็นว่า ใช่ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาวะวิกฤติควรมีความยืดหยุ่นและไม่ยึดติดกับระเบียบราชการมากนัก
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
รุ่งนภา พิมมะศรี
กองบรรณาธิการสายเศรษฐกิจ ไทยรัฐพลัส

Follow

RELATED

+