Humberger Menu

วันสิ่งแวดล้อมโลก : เรามีโลกเพียงใบเดียว ผู้กำหนดนโยบายต้องทำหลายอย่าง เพื่อส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อม

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
รุ่งนภา พิมมะศรี

LATEST

+
‘การฟอกเขียว’ ของบริษัทยาสูบ ต้นกำเนิดขยะก้นบุหรี่ 700,000 ตัน แค่ทำ CSR รักษ์โลกคงไม่พอ
Summary
  • วันที่ 5 มิถุนายน ปี 2022 นี้ ครบรอบ 50 ปี World Environment Day หรือวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งธีมวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้คือ Only One Earth ที่กระตุ้นเตือนว่าเรามีโลกเพียงใบเดียว เราต้องช่วยกันเร่งดูแลและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โลกของเราเป็นโลกที่สิ่งมีชีวิตอันหลากหลายอยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี
  • เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ World Environment Day บอกไว้ว่า การขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนนั้นต้องให้รัฐบาลเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพราะมีเพียงรัฐบาลเท่านั้นที่สามารถดำเนินการข้ามไปมาระหว่างหลายภาคส่วนในหลายๆ ระดับได้ ทั้งในระดับสากล ระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาค
  • นอกจากการกำหนดนโยบายที่มุ่งเป้าหมายบังคับใช้กับภาคธุรกิจหรือระดับองค์กรต่างๆ แล้ว รัฐบาล-ผู้กำหนดนโยบายสามารถ (และควร) ส่งเสริมวิถีการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนร่วมกันปกป้องโลกด้วย ซึ่งการจะเปลี่ยนพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลนั้น รัฐจะต้องสร้างบริบทแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
รุ่งนภา พิมมะศรี
กองบรรณาธิการสายเศรษฐกิจ ไทยรัฐพลัส

Follow

RELATED

+