Humberger Menu

วันรัฐธรรมนูญ 91 ปีลายลักษณ์อักษรประชาธิปไตย

-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

Politics & Society

Thai Politics

Politics

10 ธ.ค. 66

creator
กองบรรณาธิการ
BookmarkLineCopy
-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

...

LATEST

+

Politics & Society

ย้อนรอยการลอบสังหารผู้นำทั่วโลก เมื่อโศกนาฏกรรมส่งผลต่อทิศทางการเมือง

15 ก.ค. 67

World
ย้อนรอยการลอบสังหารผู้นำทั่วโลก เมื่อโศกนาฏกรรมส่งผลต่อทิศทางการเมือง
morebutton read more
Summary
  • ช่วงก่อนทศวรรษ 2490 งานฉลองรัฐธรรมนูญถูกจัดในวันหยุด 27 มิถุนายน เพื่อฉลองรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว และวันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันฉลองรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
  • เมื่อการมีรัฐธรรมนูญบนพานแว่นฟ้า เท่ากับการสถาปนาอำนาจของประชาชนขึ้นมาเทียบเท่าและทดแทนความศักดิ์สิทธิ์เดิมในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
  • ก่อนหน้านี้ หน่วยงานท้องถิ่นหลายแห่งมีรัฐธรรมนูญบนพานแว่นฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ เช่นเดียวกับศาสนสถาน และสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

...Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

91 ปี รัฐธรรมนูญฉบับแรก กับ 9 เรื่องต้องรู้ ก่อนร่างรัฐธรรมนูญใหม่

90 ปีลายลักษณ์อักษรประชาธิปไตย ในวันที่ไม่มีรัฐธรรมนูญบนพานแว่นฟ้า

อะไรทำให้รัฐธรรมนูญ 2540 ได้ชื่อว่า ‘รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน’

รัฐธรรมนูญบนพานแว่นฟ้า พระราชทานลงมา หรือถวายขึ้นไป

Follow

TRENDING

+
morebutton read more