Humberger Menu

ปตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความชอบธรรม สถาบันการเมือง ผู้คนและพื้นที่ หลัง 18 ปี ผ่านไป

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
อาทิตย์ ทองอินทร์
บันทึก

LATEST

+
‘ทางม้าลาย’ และความตายของคนไทย ในประเทศที่พาหนะใหญ่กว่าคนเดินถนน
Summary
  • ความชอบธรรมมิใช่เรื่องของการมีหรือไม่มี แต่เป็นเรื่อง ‘ระดับ’ มากน้อย ระบบรัฐสภาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน จึงพอจะเป็นสถาบันทางการเมืองที่สถาปนาความชอบธรรมในการเป็นตัวแทนพื้นที่ได้บางส่วน
  • ยังมีหลายกรณีแสดงให้เห็นว่า ความพยายามเปิดพื้นที่อิสระของผู้คนในการใช้ชีวิตตามวิถีที่ปรารถนายังเต็มไปด้วยอันตราย ไม่เพียงจากกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐเท่านั้น แต่ยังจากผู้ถืออาวุธในนามของรัฐเอง
  • ในการเจรจา สิทธิอำนาจในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งค่อนข้างผูกขาดอยู่ในมือของตัวแทนรัฐไทยกับตัวแทนกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ โดยที่ยึดโยงกับผู้คนในพื้นที่ไม่มากพอ
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
อาทิตย์ ทองอินทร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงศึกษาและการศึกษาการก่อการร้าย หมกมุ่นสนใจกับความเป็นไปในพื้นที่ตะวันออกกลาง อิหร่าน และจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

Follow

RELATED

+