Humberger Menu

‘สภาเดี่ยว’ มรดกการปฏิวัติ 2475 และกำเนิด ส.ว. สภาคู่ที่สอบไม่ผ่านตลอดเส้นทางประชาธิปไตยไทย

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
ณัชปกร นามเมือง

LATEST

+
POST2010 : การเมืองในภาพถ่ายและประชาชนในความทรงจำของช่างภาพ กานต์ ทัศนภักดิ์
Summary
  • ปัจจุบัน ประเทศไทยใช้ระบบ ‘สองสภา’ มีวุฒิสภาเป็นสภาที่สองคอยทำหน้าที่เป็น ‘พี่เลี้ยง’ ของสภาผู้แทนราษฎร ในการกลั่นกรองกฎหมาย รวมถึงทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุล
  • หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ระบบรัฐสภาโดยแรกเริ่มของไทยเป็นระบบสภาเดี่ยว กระทั่งมีการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2489 ประเทศไทยจึงเปลี่ยนมาเป็นสภาคู่ หรือมี ‘วุฒิสภา’ และก็ยังคงใช้ระบบนี้เรื่อยมาจนถึงรัฐธรรมนูญปี 2560
  • เหตุผลหนึ่งของการผลักดันระบบสภาเดี่ยว เพราะในบรรดาประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภาที่ไม่ใช่ระบบประธานาธิบดีและไม่ใช่ระบบสหพันธรัฐนั้น มีเพียง 11 ประเทศ จาก 31 ประเทศ ที่ยังใช้ ส.ว. อยู่ และมีเพียง 2 ประเทศที่ให้ ส.ว.มาจากการแต่งตั้ง
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
ณัชปกร นามเมือง
ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ ผู้เชื่อว่าการเมืองเป็นปัจจัยหนึ่งของการมีชีวิตที่ดี และเลือกหาเลี้ยงชีพด้วยการทำงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

Follow