Humberger Menu

ส่องร่างแก้ไข พ.ร.บ.ล้มละลาย ฉบับกำลังเข้าสภา

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • การแก้ พ.ร.บ.ล้มละลาย เปิดช่องให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดาอย่างน้อยได้มีสิทธิเข้าสู่กระบวนการ ‘ฟื้นฟูหนี้สิน’ เช่นเดียวกับที่นิติบุคคลมีสิทธิยื่นขอ ‘ฟื้นฟูกิจการ’ นั้น เป็นเรื่องที่เราควรทำนานแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำ
  • ข่าวดีก็คือ เรื่องนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในชั้นสภานิติบัญญัติ ในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 11 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 มีเอกสารสองชุดที่เป็นการเสนอแก้ไข พ.ร.บ.ล้มละลาย ชุดหนึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรี และอีกชุดหนึ่งเสนอโดย ส.ส.วรภพ วิริยะโรจน์ จากพรรคก้าวไกล และคณะ
  • ร่าง พ.ร.บ.ล้มละลายฉบับแก้ไข เป็นประโยชน์ทั้งสองร่าง อย่างไรก็ดี ร่างที่ ส.ส.วรภพ เสนอ มีความครอบคลุมมากกว่า และเป็นฉบับเดียวที่เปิดช่องการยื่นขอ ‘ฟื้นฟูหนี้สิน’ สำหรับลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยให้สิทธิลูกหนี้ที่ตกอยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว มีสิทธิยื่นขอฟื้นฟูหนี้สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ โดยไม่กำหนดจำนวนหนี้ขั้นต่ำ


Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

ได้เวลาแก้ พ.ร.บ.ล้มละลาย เพื่อชีวิตใหม่ของลูกหนี้บุคคลธรรมดา

creator
Author
สฤณี อาชวานันทกุล
นักเขียน นักแปล และนักวิชาการอิสระด้านการเงิน มีความสุขกับการทำงานในประเด็น ธุรกิจที่ยั่งยืน พลังพลเมือง และเกม

Follow

TRENDING

+