Humberger Menu

สารพัดคำถาม ‘พ.ร.ก.กู้เงิน 7 แสนล้าน’ อนุมัติลับๆ จำเป็นแค่ไหน

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
รุ่งนภา พิมมะศรี

LATEST

+
สลายการชุมนุม ปี 53 ที่นี่มีคนตาย แต่ 12 ปี ผ่านไป ยังไม่มีใครรับผิด
Summary
  • วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 700,000 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 ที่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
  • กระทรวงการคลังบอกเหตุผลความจำเป็นที่ต้องกู้เงินก้อนใหม่ว่า พิจารณาแหล่งเงินงบประมาณทั้งหมดแล้วพบว่าไม่เพียงพอ แต่ก่อนหน้านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอ ไม่จำเป็นต้องออก พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่ม
  • มีคำถามมากมายกับการกู้เงินครั้งนี้ จำเป็นต้องกู้จริงหรือไม่ งบที่เคยบอกว่ามีเพียงพอหายไปไหน หรือบอกว่างบไม่พอแต่ยังอนุมัติ ‘งบกลาง’ ให้กองทัพ เงินก้อนนี้กู้มาแล้วจะนำไปใช้อย่างไร การใช้เงินจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน จะซ้ำรอยเดิมเงินกู้ 1 ล้านล้านบาทที่ใช้ไปอย่างไม่สมเหตุสมผลและไม่ค่อยมีประสิทธิภาพหรือไม่
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
รุ่งนภา พิมมะศรี
กองบรรณาธิการสายเศรษฐกิจ ไทยรัฐพลัส

Follow

RELATED

+