Humberger Menu

วิเคราะห์ประกาศ พ.ร.บ.คอมฯ ล่าสุด เมื่อดีอีเอสอยากรู้จักคนใช้คลับเฮาส์

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • ประกาศข้อ 9 (4) ระบุว่า “ในการเก็บข้อมูลจราจรนั้น ต้องสามารถระบุรายละเอียดผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้” (Identification and Authentication)
  • ในการแบ่งประเภทผู้ให้บริการแบบต่างๆ ตามเอกสารในภาคผนวก ก ได้เติมรายละเอียดตัวอย่างผู้ให้บริการ รวมถึง Clubhouse และ Telegram
  • กรณีที่ร้านอาหารหรือบริการใดๆ มีอินเทอร์เน็ตให้ลูกค้าใช้งาน จะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือทำบันทึกรายละเอียดใดๆ ที่จะทำให้สามารถระบุตัวตนลูกค้าได้


Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

ภารกิจตามล่าหาชาวเน็ต ของ ‘ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์’ รัฐมนตรีดิจิทัลฯ

creator
Author
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐพลัส

Follow

TRENDING

+