Humberger Menu

ผลการเลือกตั้งสภาฝรั่งเศส ความพ่ายแพ้ในชัยชนะของ เอมมานูเอล มาครง

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
สรุปเหตุการณ์ศาลฎีกาสหรัฐฯ วินิจฉัยการทำแท้งไม่ใช่สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
Summary
  • ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติอย่างไม่เป็นทางการของฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2022 ปรากฏว่า กลุ่มพันธมิตร ‘อองซอมเบลอ’ ของประธานาธิบดี เอมมานูเอล มาครง ไม่สามารถครองเสียงข้างมากแบบเบ็ดเสร็จได้
  • จากทั้งหมด 577 ที่นั่ง กลุ่มอองซอมเบลอได้ 238 ที่นั่ง โดยต้องได้ 289 ที่นั่งจึงจะถือว่าครองเสียงข้างมากในสภา
  • พรรคฝ่ายซ้ายได้คะแนนมากกว่าการเลือกตั้งปี 2017 ถึง 3 เท่า ขณะที่พรรคขวาจัดก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 10 เท่า
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐพลัส

Follow

RELATED

+