Humberger Menu

อ่านร่างรัฐธรรมนูญก่อน 2475 ก่อนเวลาย่ำรุ่งของ ‘ราษฎรทั้งหลาย’

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์

LATEST

+
ความสำเร็จก้าวเล็กๆ ที่สำคัญของยูเครน กับการได้สถานะ ‘ผู้สมัคร’ เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
Summary
  • เชื่อกันว่า ชนชั้นนำไทยมีแผนที่จะให้ประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญ แต่ก็มีหลักฐานทางวิชาการหลายชิ้นชี้ว่า ความพยายามที่จะมีรัฐธรรมนูญของสยาม ก่อนปี 2475 ก็ยังไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักการประชาธิปไตย
  • ร่างรัฐธรรมนูญฉบับพระยากัลยาณไมตรี ยังกำหนดอำนาจสูงสุดเป็นของพระมหากษัตริย์ ส่วนฉบับของ เรย์มอนด์ บี. สตีเวนส์ และพระยาศรีวิสารวาจา ก็ยังมีลักษณะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์รูปแบบใหม่
  • รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับเป็นเพียงโครงร่าง ไม่ได้นำมาสู่การประกาศใช้ กระทั่งไทยมี ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว ที่เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์
บรรณาธิการสายสังคมการเมือง

Follow

RELATED

+