Humberger Menu

เซ็กซ์ทอยในโลกไปถึงไหนกันแล้ว? : สำรวจบรรดาของเล่นที่ออกแบบให้ตอบโจทย์ความแตกต่างหลากหลาย

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • เมื่อกล่าวถึง ‘เซ็กซ์ทอย’ หลายคนอาจจะนึกภาพถึงดิลโด้ (Dildo) แต่แท้จริงแล้วเซ็กซ์ทอยยังมีอีกหลายประเภท ทั้งแบบที่ใช้กระตุ้นคลิตอริสภายนอก (Clitoris) แบบสอดใส่สำหรับกระตุ้นภายในช่องโยนีหรือทวาร และสามารถแบ่งย่อยตามลักษณะและรูปแบบของการกระตุ้น
  • ปัจจุบันเซ็กซ์ทอยถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งเพื่อเพิ่มลูกเล่น และเพื่อให้เซ็กซ์ทอยโอบรับความแตกต่างหลากหลาย ลักษณะเฉพาะหรือข้อจำกัดของกลุ่มผู้ใช้งาน อีกทั้งปรับตัวให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ด้วย


Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

เซ็กซ์ทอยกับคนไทย ความสุขทางเพศที่กฎหมาย (ยัง) ไม่รับรอง

creator
Author
The Pillow Talks
The Pillow Talks กลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการพูดคุยเรื่องเซ็กซ์และความสัมพันธ์ในเชิงบวก

Follow

TRENDING

+