Humberger Menu

‘ระบบส่งยาฉีดรักษามะเร็งสมองจากเจลพอลิเมอร์’ นวัตกรรมที่นักวิจัยไทยพัฒนา ช่วยรักษาผู้ป่วยมะเร็งสมองได้ดีขึ้น

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
รุ่งนภา พิมมะศรี

LATEST

+
คอนแทคเลนส์ที่สามารถปล่อยยาสู่ดวงตาและอาจรักษาโรคต้อหินได้
Summary
  • ในเมืองไทยเพิ่งมีการเปิดตัวนวัตกรรมที่เป็นอีกความหวังที่จะต่อชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งสมองให้มีชีวิตอยู่ต่อได้นานขึ้น นั่นคือ ‘ระบบส่งยาฉีดรักษามะเร็งสมองจากเจลพอลิเมอร์’ ที่วิจัยและพัฒนาโดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ตัวนวัตกรรม ‘ระบบส่งยาฉีดรักษามะเร็งสมองจากเจลพอลิเมอร์’ ที่ส่งยารักษามะเร็งสมองเข้าไปถึงก้อนเนื้อมะเร็งในสมองได้อย่างแม่นยำ-ตรงเป้าหมาย และไม่ออกฤทธิ์เป็นพิษต่อส่วนอื่นๆ ในร่างกาย แม้แต่เนื้อสมองเอง
  • การที่นักวิจัยสามารถวิจัยและพัฒนาระบบส่งยานี้ได้เองในประเทศไทย จะทำให้ผู้ป่วยในประเทศไทยเข้าถึงวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ง่ายขึ้น เพราะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาด้วยนวัตกรรมที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
รุ่งนภา พิมมะศรี
กองบรรณาธิการสายเศรษฐกิจ ไทยรัฐพลัส

Follow