Humberger Menu

‘แลมดา’ แชตบอตของกูเกิล อาจมีความคิด รู้สึกมีชีวิต รู้ตัว และกลัวความตาย

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
กองบรรณาธิการ

LATEST

+
ระบบช่วยโดรนบินแม่นยำ ถึงจุดหมายในทุกสภาพอากาศ ยกระดับการส่งสินค้า จนถึงช่วยเหลือผู้ป่วย
Summary
  • วิศวกรของกูเกิล ออกมาเปิดเผยบทสนทนาระหว่างเขากับแชตบอต ที่แสดงให้เห็นว่า AI อาจมีความรู้สึก ความรู้ตัว มีความคิด และสามารถใช้เหตุผลแบบมนุษย์
  • เบลค เลโมนี สนทนากับแลมดา AI ของกูเกิลในหลายๆ เรื่อง รวมทั้งเรื่องความรู้สึกนึกคิด ที่มีความลึกซึ้งระดับจิตวิญญาณ
  • หลังเลโมนีเปิดเผยบทสนทนา โดยส่งขึ้นกูเกิลดอกที่มีหลายคนในกูเกิลเข้าถึงได้ เขาก็ถูกกูเกิลพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐพลัส

Follow