Humberger Menu

เทคโนโลยี VR เพื่อการบำบัดโรคกลัวที่ชุมชน (Agoraphobia)

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • ต่างประเทศได้ทำการศึกษาวิจัยการใช้เทคโนโลยี VR (Virtual reality) หรือเทคโนโลยีที่สามารถจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคกลัวที่ชุมชน (Agoraphobia) โดยจำลองสถานการณ์เสมือนว่าผู้ป่วยกำลังออกไปนอกบ้าน เผชิญในสถานการณ์ต่างๆ ตามระดับความยาก-ง่ายที่แตกต่างกันไป


Share article
  • Line
  • link
creator
Author
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐพลัส

Follow

TRENDING

+